Billans e-škola

Vesti i akcije

Proizvodno preduzeće

Modul „Proizvodno preduzeće“ koncipiran je tako da klijenti ovladaju neophodnim knjigovodstvenim veštinama i uspešnoj realizaciji poslovnih promena u poslovanju proizvodnog [...]
68 STUDENTS ENROLLED

proizvodnja_s

Modul „Proizvodno preduzeće“ koncipiran je tako da klijenti ovladaju neophodnim knjigovodstvenim veštinama i uspešnoj realizaciji poslovnih promena u poslovanju proizvodnog preduzeća. Kurs je ciljno orijentisan ka prostoj proizvodnji. Nakon završetka ovog modula, polaznici će biti osposobljeni za samostalno vođenje knjiga proizvodnog preduzeća u delu koji je vezan za samu proizvodnju i prodaju gotovih proizvoda kroz program Billans. Modul obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Kreiranje skladišta (gotovih proizvoda, materijala, veleprodaje),
 • Unos artiklala (materijal, gotovi proizvodi),
 • Knjiženje datih avansa za kupljen materijal i konačnog računa,
 • Nabavka materijala i plaćanje preko tekućeg računa,
 • Primljen račun za usluge (električna energija i PTT),
 • Službena putovanja,
 • Blagajničko poslovanje,
 • Predračun,
 • Knjiženje primljenih avansa,
 • Knjiženje konačnog računa za prodaju gotovih proizvoda,
 • Radni nalozi,
 • Izrada kalkulacija prodajne cene,
 • Prenos između skladišta,
 • Nivelacije cena,
 • Prodaja gotovih proizvoda,
 • Povrat gotovih proizvoda od strane kupca (reklamacija),
 • Naplata potraživanja od kupaca preko tekućeg računa,
 • Obračun i plaćanje PDV-a,
 • KEPU knjiga

 

Course Reviews

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • UNLIMITED ACCESS

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top